Biogasproces

Biogas Proces

Vergisten van koeienmest en organische afvalstromen is een biologisch omzettingsproces, door bacteriën, dat onder natuurlijke omstandigheden al in mest plaatsvindt. De input van GroeneWoudgas bestaat voor 50 % uit koeienmest, voor 33 % uit reststromen van de levensmiddelenindustrie (o.a. Friesland Campina) en voor 17 % uit natuurgras van Staatbosbeheer. De mest komt van plaatselijke melkveehouders.

De reststromen zijn over de datum levensmiddelen uit het Groenewoud en stromen uit de regionale Friesland Campina fabrieken welke ongeschikt zijn voor consumptie. Die worden uitgepakt en geschikt gemaakt voor vergisting door van Kaathoven. Het natuurgras komt vrij bij het jaarlijks maaien van de gebieden van Staatsbosbeheer in de regio, om deze te verschralen. Voorheen werd dit gras gecomposteerd. In elke koeienmestopslag ontstaat naar verloop van tijd spontaan biogas.

Dit natuurlijke gas bestaat voor een groot deel (circa 60%) uit methaan (CH4) en daarnaast nog CO2 en H2O. De werking van een vergistingsinstallatie is op dit natuurlijke proces gebaseerd. Het proces verloopt het meest optimaal bij een temperatuur van ca. 39 graden in een zuurstofloze omgeving. Het biogas wordt gevormd door de afbraak van de gemakkelijk afbreekbare organische stof componenten in de mest en in de toegevoegde afvalstromen, waaronder ook de vluchtige vetzuren, welke verantwoordelijk zijn voor de geuremissie uit mest. Omdat het gehele proces zuurstofloos moet plaatsvinden zijn de vergistertanks afgedekt met een speciaal gasdichte kunststof folie en daaroverheen nog een afdekzeil om weersinvloeden uit te schakelen. In deze kenmerkende bolle daken op de silo’s wordt het biogas opgevangen en daarna verder verwerkt.

Om de mix van organische reststromen en mest op de gewenste temperatuur te houden zijn de silo’s goed geïsoleerd en kunnen worden verwarmd met de beschikbare restwarmte indien nodig. Meerdere keren per uur wordt er in de voormengers een homogeen mengsel gemaakt van de input, waarbij dit ook nog geheel wordt versneden zodat de bacteriën overal goed bij kunnen. Dit mengsel wordt dan naar de vergister gepompt en verblijft hier gedurende 60-80 dagen. Het proces heeft dan rustig de tijd om al het biogas te laten vrijkomen. Het geproduceerde biogas wordt bij Groenewoudgas via een WKK motor omgezet in groene stroom, genoeg voor 3000 huishoudens op jaarbasis. De andere helft van het
biogas wordt opgewerkt tot Groengas (aardgas) en is voldoende voor 1700 huishoudens per jaar.De CO2 uit het proces wordt vloeibaar gemaakt en is daarmee te gebruiken als  duurzame groeistof voor planten en groenten bij glastuinders. Ook is deze zeer zuivere CO2 in te zetten in de voedingsindustrie als koolzuur (frisdrank) en als droogijs. Als al het biogas uit de koeienmest en reststromen is gehaald wordt deze dikke fractie verder gedroogd en geperst in korrels. Deze korrels zijn als organische bodemverbeteraar in te zetten zowel in als buiten de landbouw. Alle waardevolle mineralen (N,P,K) bljven behouden in deze korrel en voor de bodem is het een welkome organische stof aanvulling. Het proces is weergegeven in bovenstaand schema;